KOZMETICKÉ SALÓNY INSTITUT ESTHEDERM

KOZMETICKÉ SALÓNY
INSTITUT ESTHEDERM

VYBERTE SI E-SHOP KOZMETICKÝCH SALÓNOV, V KTOROM CHCETE NAKUPOVAŤ

VYBERTE SI E-SHOP KOZMETICKÝCH SALÓNOV, V KTOROM CHCETE NAKUPOVAŤ

Ochrana osobných údajov


Internetová stránka: https://kozmeticke-salony.sk (ďalej iba Táto stránka, Tieto stránky a pod.)

Zákonné predpoklady

1. Poskytovateľ bude v prípade sprostredkovaných, príp. zverejnených údajov na webových stránkach postupovať s ohľadom na platné zákonné predpisy EÚ a predpisy slovenského zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas používateľa s použitím údajov

1. Aby bolo s užívateľom možné uzavrieť v prípade objednávky služby alebo tovaru kúpno-predajnú zmluvu, je užívateľ povinný poskytnúť prevádzkovateľovi nevyhnutné osobné údaje potrebné pre uzavretie tejto zmluvy.

2. Užívateľ má právo súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

3. Prevádzkovateľ môže osobné údaje naďalej uchovávať a spracovávať, pokiaľ existuje legálna povinnosť takéto údaje uchovávať a spracovávať.

4. Prevádzkovateľ môže použiť osobné údaje vo forme Cookies uložených v internetovom prehliadači užívateľa na zlepšenie poskytovaných služieb alebo pri analýze výsledkov.

5. Užívateľ má možnosť zastaviť použitie Cookies a tým pádom možnosť na zrušenie jeho odoslania na server v prípade opätovnej požiadavky servera. Viac informácií o Cookies nájdete v sekcii Cookies.

6. Tieto internetové stránky sa menia a udržiavajú spolu s externými poskytovateľmi služieb. V niektorých prípadoch môžu dostať poskytovatelia prístup aj k otvoreným údajom. Predtým sú zaviazaní k tomu, aby získané údaje použili výhradne podľa pokynov a pre potreby úprav a po ukončení prác ich vymazali.

7. Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom elektronických médií a internetu.

8. V prípade úniku alebo krádeže osobných údajov je prevádzkovateľ povinný informovať Úrad na ochranu osobných údajov, maximálne do 72 hodín od zistenia úniku.

Vysvetlenie pojmu „osobný údaj“ a jeho použitie

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje s fyzickej osobe a prevádzkovateľ je schopný na základe tejto informácie fyzickú osobu identifikovať.

Základné osobné a identifikačné údaje
Údaje potrebné k uzavretiu a plneniu uzavretej kúpno-predajnej zmluvy. V prípade jednorázového predaja môže byť rozsah osobných údajov zúžený na základné osobné údaje.

Príklady osobných údajov, ktoré môžu byť vyžadované v prípade konkrétnych formulárov alebo objednávok.

Právo na informácie o uchovaných a spracovaných osobných údajoch a právo na vymazanie údajov, vymazanie konta, úpravu osobných údajov

Užívateľ má nárok na výpis svojich osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva, ich opravu alebo vymazanie údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Užívateľ má právo na vymazanie svojho konta, ktoré bolo zaregistrované na internetovej stránke užívateľom alebo poskytovateľom. V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov, vymazanie užívateľského konta alebo úpravu uchovávaných osobných údajov môže užívateľ kontaktovať prevádzkovateľa osobne, telefonicky alebo e-mailom

Účel spracovania a uchovania osobných údajov a dĺžka uchovania osobných údajov

Rozsah a dĺžka spracovania a uchovávania osobných údajov závisí od účelu použitia osobných údajov a od právnych predpisov. Poskytovateľ spracováva a uchováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy, v prípade, že by jej plnenie bez osobných údajov užívateľa nebolo možné. Spracovanie a uchovanie údajov z dôvodu plnenia zmluvy na základe platných zákonných povinností nie je možné odmietnuť. Osobné údaje sú pre tento účel spracované a uchované v rozsahu a po dobu nutnú pre naplnenie tejto činnosti alebo po dobu, ktorá je stanovená zákonom. Osobné údaje sú po uplynutí tejto doby vymazané.

Možné dôvody uchovania a spracovania osobných údajov

Osobné údaje, faktúry a iné nevyhnutné doklady spojené s nákupom služby alebo produktu budú spracované a uchované po dobu, ktorú stanovuje zákon.

Analýza webových stránok

Sociálne pluginy

Reklama a remarketing

Mapy a lokalizácia

Tieto internetové stránky môžu obsahovať mapy využívajúce službu Google Maps. Táto služba môže uchovávať osobné údaje užívateľa týkajúce sa jeho polohy.

Príspevky používateľov

Práva dotknutej osoby (Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

¹⁵) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
¹⁶) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
¹⁷) § 116 Občianskeho zákonníka.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov.

V prípade žiadosti o vymazanie osobných údajov nás kontaktujte e-mailom na adrese:
info@esthedermsalon.cz

Späť